Rozliczanie projektów unijnych

12h szkolenia / 1400zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia poznają główne etapy realizacji projektu unijnego i związane z nimi obowiązki beneficjenta publicznego oraz zasady kwalifikowalności wydatków projektu i zasady rozliczania projektu z wykorzystaniem systemu SL2014.

Program szkolenia

 • Obowiązki beneficjenta związane z realizacją projektu:

-Jak przygotować instytucję do realizacji projektu ( pełnomocnictwa, obieg dokumentów, wyodrębniona księgowość, rachunek projektu, klasyfikacja wydatków, zmiany w budżecie jednostki, plan zamówień publicznych).
-Podział prac i obowiązków – zespół projektowy.

 • Budżet projektu:

-Koszty bezpośrednie.
-Koszty pośrednie.
-Zmiany w projekcie.

 • Zasady kwalifikowalnosci wydatków:

-Ramy czasowe i geograficzne kwalifikowalności.
-Zamówienia publiczne.
-Dokonywanie zakupów i płatności.
-Księgowanie wydatków i opis dokumentów księgowych.
-Rozliczanie projektu w kontekście ustawy o finansach publicznych.

 • Zatrudnianie personelu w projekcie:

-Formy zatrudnienia w projektach.
-Sposób dokumentowania wydatków związanych z zatrudnieniem w projektach.

 • Przygotowanie wniosku o płatność w systemie sl2014:

-Obsługa systemu SL2014 – omówienie poszczególnych modułów.
-Harmonogram płatności i wnioskowanie o kolejne transze dofinansowania.
-Zestawienie dokumentów i tabele finansowe we wniosku o płatność.
-Zasady dokumentowania wydatków różnego typu.
-Korekty, poprawy, wycofanie wniosku z systemu.

 • Monitorowanie postępu rzeczowego:

-Harmonogram realizacji projektu.
-Opis zadań i problemów.
-Realizacja wskaźników projektu.

 • Zamykanie projektu:

-Przygotowanie wniosku końcowego i rozliczenie końcowe.
-Reguła proporcjonalności.

 • Kontrola projektu:

-Jak się przygotować o kontroli.
-Najczęściej popełniane błędy związane z rozliczeniem projektu.

Efekty szkolenia

Uczestnik wie:

• jakie są etapy realizacji projektu,
• jakie obowiązki spoczywają na beneficjencie projektu na każdym z tych etapów,
• gdzie szukać przepisów i wytycznych regulujących kwestie rozliczania projektów.

Uczestnik potrafi:

• prawidłowo dokumentować poszczególne etapy realizacji projektu,
• sporządzić wniosek o płatność w systemie SL2014.

Uczestnik jest:

• przygotowany do prawidłowego rozliczenia projektu,
• świadomy zagrożeń i korzyści płynących z realizacji projektu.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności do:

 • osób zarządzających, koordynujących i rozliczających projekty unijne,
 • kierowników działów finansowo-księgowych,
 • członków zespołów projektowych.

liczba godzin/dni

12h / 2 dni

cena

1 400,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Obowiązki beneficjenta związane z realizacją projektu:

 

 • Jak przygotować instytucję do realizacji projektu (pełnomocnictwa, obieg dokumentów, wyodrębniona księgowość, rachunek projektu, klasyfikacja wydatków, zmiany w budżecie jednostki, plan zamówień publicznych).
 • Podział prac i obowiązków – zespół projektowy.

9:00 – 10:30

1:30

2.

Przerwa

10:30 – 10:45

0:15

3.

Budżet projektu:

 

 • Koszty bezpośrednie.
 • Koszty pośrednie.
 • Zmiany w projekcie.

 

Zasady kwalifikowalnosci wydatków:

 

 • Ramy czasowe i geograficzne kwalifikowalności.

10:45- 12:15

1:30

4.

Przerwa

12:15 – 12:30

0:15

5.

Zamówienia publiczne.

 

 • Dokonywanie zakupów i płatności.
 • Księgowanie wydatków i opis dokumentów księgowych.
 • Rozliczanie projektu w kontekście ustawy o finansach publicznych.

12:30 – 13:45

1:15

6.

Przerwa

13:45 – 14:00

0:15

7.

Zatrudnianie personelu w projekcie:

 

 • Formy zatrudnienia w projektach.
 • Sposób dokumentowania wydatków związanych z zatrudnieniem w projektach.

 

Pytania i odpowiedzi.

14:00 – 15:00

1:00

Harmonogram - dzień 2

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Przygotowanie wniosku o płatność w systemie sl2014:

 

 • Obsługa systemu SL2014 – omówienie poszczególnych modułów.
 • Harmonogram płatności i wnioskowanie o kolejne transze dofinansowania.
 • Zestawienie dokumentów i tabele finansowe we wniosku o płatność.
 • Zasady dokumentowania wydatków różnego typu.
 • Korekty, poprawy, wycofanie wniosku z systemu.

9:00 – 10:30

1:30

2.

Przerwa

10:30 – 10:45

0:15

3.

Monitorowanie postępu rzeczowego:

 

 • Harmonogram realizacji projektu.
 • Opis zadań i problemów.
 • Realizacja wskaźników projektu.

10:45 – 12:15

1:30

4.

Przerwa

12:15 – 12:30

0:15

5.

Zamykanie projektu:

 

 • Przygotowanie wniosku końcowego i rozliczenie końcowe.
 • Reguła proporcjonalności.

12:30 – 13:45

1:15

6.

Przerwa

13:45 – 14:00

0:15

7.

Kontrola projektu:

 

 • Jak się przygotować o kontroli.
 • Najczęściej popełniane błędy związane z rozliczeniem projektu.

 

Pytania i odpowiedzi.

14:00 – 15:00

1:00

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 2 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Praca zdalna pracowników administracji samorządowej.

3,5h szkolenia / 490zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu zmian wprowadzonych przez tarcze antykryzysowe ze szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej. Uczestnicy szkolenia utrwalą  zdobytą wiedzę a także uzyskają informację na temat nowych możliwości wprowadzonych do polskiego ustawodawstwa.

Program szkolenia

 • Czym jest praca zdalna?
 • Jaka jest różnica pomiędzy pracą zdalną i telepracą?
 • Czy pracownicy administracji samorządowej mogą zostać skierowani na wykonywanie pracy zdalnej?
 • Polecenie wykonywania pracy zdalnej – w jakiej formie i na jaki czas?
 • W jakim miejscu wykonywana jest praca zdalna?
 • Czy pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy w związku z epidemią?
 • Możliwości skierowania pracownika na urlop.
 • Jakie działania powinien podejmować pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2?
 • Czy pracodawca może samodzielnie kierować pracowników podejrzanych o zakażenie do miejsca odosobnienia?
 • Jak postępować podczas pracy zdalnej, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych.
 • Jakie zabezpieczenia rekomendować pracownikom?

Efekty szkolenia

Uczestnik posiada umiejętność samokształcenia się w zakresie pracy zdalnej oraz związanych z nią pojęć oraz przepisów prawa. Wzrost kompetencji w obszarze bezpieczeństwa pracowników administracji samorządowej oraz świadomej ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej. Uczestnik rozumie znaczenie bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z praca zdalną. Uczestnik szkolenia nabędzie najbardziej aktualną  wiedzę  z zakresu bezpieczeństwa pracy zdalnej.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do pracowników, kierowników oraz osób zarządzających pracownikami w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.

liczba godzin/dni

3,5h / 1 dzień

cena

490,00 zł

Harmonogram

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Praca zdalna:

 

 

 • Czym jest praca zdalna?
 • Jaka jest różnica pomiędzy pracą zdalną
  i telepracą?
 • Czy pracownicy administracji samorządowej mogą zostać skierowani
  na wykonywanie pracy zdalnej?

9:00 – 10.00

1:00

2.

Przerwa

10:00 – 10:15

0:15

3.

Bezpieczeństwo pracy:

 

 

 • Czy pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy w związku z epidemią?
 • Możliwości skierowania pracownika na urlop.

10:30 – 11:30

1:00

4.

Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej:

 

 

 • Jak postępować podczas pracy zdalnej, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych.
 • Jakie zabezpieczenia rekomendować pracownikom?

 

Pytania i odpowiedzi

11:30 – 12:30

1:00

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


RODO w przedsiębiorstwach

14h szkolenia / 1600zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie jego uczestnikom wiedzy z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych, a także wskazanie sposobu wdrożenia obowiązków wynikających z przepisów w przedsiębiorstwach . Uczestnicy szkolenia nabędą także wiedzę dotycząca środków ochrony danych osobowych wymaganych przez RODO.

Program szkolenia

 • Źródła prawa- analiza reformy ochrony danych osobowych
  – podstawowe pojęcia i informacje
 • Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do przedsiębiorstw
 • Klauzule informacyjne RODO
 • Rekrutacja w odniesieniu do przepisów RODO
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników -kwestionariusze osobowe, akta osobowe, listy obecności, układy zbiorowe i regulaminy pracy
 • Zbieranie danych osobowych i możliwe żądania od osób, których dane są przetwarzane
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Nadzór nad przestrzeganiem RODO i środki ochrony prawnej
 • Przypadki naruszenia ochrony danych osobowych i związana z tym odpowiedzialność

Efekty szkolenia

Wiedza:

Uczestnik szkolenia nabędzie najbardziej aktualną wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów RODO w odniesieniu do prowadzenia przedsiębiorstwa. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę dotyczącą regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz sprawnego wykorzystywania ich w praktyce.

Umiejętności:

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności stosowania w praktyce przepisów o ochronie danych osobowych oraz z łatwością będzie mógł wprowadzić je w swojej firmie.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, osób zajmujących kierownicze stanowiska, pracowników działów kadr i wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych

liczba godzin/dni

14h / 2 dni

cena

1 600,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Źródła prawa

 

 • analiza reformy ochrony danych osobowych,
 • podstawowe pojęcia i informacje.

8:00 – 10.00

2:00

2.

Przerwa

10:00 – 10.15

0:15

3.

Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do przedsiębiorstw. 

Klauzule informacyjne RODO.

10:15 – 12.45

2:30

4.

Przerwa

12:45 – 13.15

0:30

5.

Rekrutacja w odniesieniu do przepisów RODO.

13:15 – 15.00

1:45

Harmonogram - dzień 2

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Przetwarzanie danych osobowych pracowników

 

 • Kwestionariusze osobowe, akta osobowe, listy obecności, układy zbiorowe i regulaminy pracy.

 

Zbieranie danych osobowych i możliwe żądania od osób, których dane są przetwarzane.

8:15 – 10.00

2:00

2.

Przerwa

10:00 – 10.15

0:15

3.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Nadzór nad przestrzeganiem RODO i środki ochrony prawnej.

10:15 – 12.45

2:30

4.

Przerwa

12:45 – 13.15

0:30

5.

Przypadki naruszenia ochrony danych osobowych i związana z tym odpowiedzialność.

13:15 – 15:00

1:45

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Mediacje sądowe

15h szkolenia / 2100zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie roli mediatora. Uczestnicy szkolenia nabędą także wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu mediacji zawodowych dotyczących mediacji cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych oraz dla nieletnich.

Program szkolenia

 • Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego:-Komunikacja interpersonalna.
  -Przebieg postępowania mediacyjnego.
  -Rola mediatora.
 • Negocjacje:-Elementy teorii negocjacji.
  -Podstawowe pojęcia negocjacyjne.
 • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:-Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
 • Procedury mediacyjne:-Prawne i organizacyjne aspekty procedur mediacyjnych.
 • Konstruowanie ugód:-Pojęcie ugody.
  -Elementy ugody.
  -Forma ugody.
  -Skutki ugody mediacyjnej.
 • Współpraca z sądami:-Dokumenty w obrocie mediator – strona, mediator – sąd.
 • Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji.

Efekty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnik uzyska praktyczne wskazówki dotyczące zasad postępowania mediacyjnego.

Wiedza:

Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę i umiejętności z obszaru mediacji i psychologii konfliktu.

Umiejętności:

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności przeprowadzenia samodzielnie postępowania mediacyjnego.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na mediatorów, a także do kierowników, menadżerów i innych pracowników, których codzienna praca związana jest z prowadzeniem mediacji.

liczba godzin/dni

15h / 2 dni

cena

2 100,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego:

 

 • Komunikacja interpersonalna.
 • Przebieg postępowania mediacyjnego.
 • Rola mediatora.

8:00 – 10.00

2:00

2.

Przerwa

10:00 – 10:15

0:15

3.

Negocjacje:

 

 • Elementy teorii negocjacji.
 • Podstawowe pojęcia negocjacyjne.

10:15 – 12:30

2:15

4.

Przerwa

12:30 – 13:00

0:30

5.

Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:

 

 • Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.

13:00 – 15:30

2:30

Harmonogram - dzień 2

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Procedury mediacyjne:

 

 

 • Prawne i organizacyjne aspekty procedur mediacyjnych.

8:00 – 9:30

1:30

2.

Konstruowanie ugód:

 

 • Pojęcie ugody.
 • Elementy ugody.
 • Forma ugody.
 • Skutki ugody mediacyjnej.

9:30 – 11:30

2:00

3.

Przerwa

11:30 – 12:00

0:30

4.

Współpraca z sądami:

 

 

 • Dokumenty w obrocie mediator – strona, mediator – sąd.

12:00 – 14:00

2:00

5.

Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji.

14:00 – 16:00

2:00

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Ulga podatkowa B+R

18h szkolenia / 2400zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie jego uczestnikom tematyki Badania + Rozwój jako najbardziej skutecznej i dopuszczalnej formy możliwości skorzystania z ulgi podatkowej. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość dokonania innowacji w swoich firmach, korzystając dodatkowo z dopuszczalnej prawnie podatkowej formy ograniczenia zapłaty podatku.

Program szkolenia

 • Badania plus rozwój – definicje, podstawy prawne i ogólna charakterystyka.
 • Działalność badawczo rozwojowa a ulga podatkowa – cechy i instrumenty.
 • Kategorie kosztów kwalifikowanych do ulgi podatkowej.
 • Zatrudnienie osób do wykonywania prac B+R.
 • Usługi zewnętrzne jako integralny element B+R.
 • Wykorzystanie środków trwałych.
 • Jak skorzystać z ulgi podatkowej.
 • Sposoby ewidencjonowania i kwalifikowanie projektów badawczo – rozwojowych.
 • Ryzyko kontroli i kwestionowania obszaru b+r przez organy podatkowe.

Efekty szkolenia

Tematyka Badania + Rozwój  nabrała cech atrakcyjnej formy wykorzystania instrumentów prawnych do obniżenia należności podatkowych po jej nowelizacji. Projekt rządu zakłada nacisk na innowacje technologiczne, rekompensując przedsiębiorcom ten kierunek rozwoju ulgą podatkową. Uczestnik szkolenia będzie przygotowany do wdrożenia innowacji technologicznej w swojej firmie pod kątem wymiernych korzyści podatkowych.

Dla kogo?

Przedsiębiorcy – bez względu na formę opodatkowania w podatkach dochodowych.

liczba godzin/dni

18h / 3 dni

cena

2 400,00 zł

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Prawo pracy dla menadżerów

14h szkolenia / 1600zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie jego uczestnikom wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania ludźmi czy podejmowania decyzji kadrowych. Uczestnicy szkolenia nabędą także wiedzę dotyczącą rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

Program szkolenia

 • Pobieranie danych biometrycznych od pracownika na potrzeby ewidencji przebywania na terenie zakładu pracy i czasu pracy według nowych przepisów obowiązujących od 4 maja 2019 roku.
 • Kontrola trzeźwości pracowników (stanowisko UODO z czerwca 2019 roku – prewencyjne badania alkomatem są niezgodne z prawem).
 • Rekompensata za pracę w wolną sobotę (inny szósty dzień pracy); zasady udzielania wolnego dnia; podjęcia „uzgodnienia” z pracownikiem dnia wolnego; dokumentowanie uzgodnienia w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązującego od 1 stycznia 2019 r.
 • Dopuszczalne granice i metody kontrolowania pracowników, co jest legalne, a co zabronione prawem?
 • Rekrutacja. Jakich pytań należy unikać podczas rekrutacji? O co może zapytać przyszły pracodawca i jakie dane ma obowiązek ujawnić aplikujący?
 • Brak dbałości o mienie i dobra pracodawcy.
 • Stosowanie kary porządkowych i finansowe zgodnych z przepisami prawa.
 • Zasady udzielania urlopów pracowniczych (problematyka udzielania urlopów na żądanie, urlopów szkoleniowych, bezpłatnych).
 • Instrumenty prawne w przypadku nadużywania zwolnienia lekarskiego.
 • Rozliczanie czasu pracy, ustalanie grafików i harmonogramów, godziny nadliczbowe, podróże służbowe.
 • Planowanie czasu pracy i czasu odpoczynku.
 • Premiowanie i nagradzanie pracowników zgodne z zasadą niedyskryminacji w zatrudnieniu.
 • Rozpoznawanie i zapobieganie mobbingowi w miejscu pracy.
 • Konsekwencje w stosunku do pracownika za nagrywanie w miejscu pracy przełożonych.

Efekty szkolenia

Wiedza
Uczestnik szkolenia nabędzie najbardziej aktualną wiedzę z zakresu prawa pracy w odniesieniu do zarządzania zespołem (prawa i obowiązki obu stron – pracownika i pracodawcy). Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę dotyczącą regulacji prawnych dotyczących prawa pracy oraz jego sprawnego wykorzystywania w praktyce.

Umiejętności
Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności w zakresie stosowania regulacji prawnych dotyczących prawa pracy. Poszerzenie zdolności komunikacji interpersonalnej poprzez uczestnictwo w warsztatach i pracy w grupach.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, osób zajmujących kierownicze stanowiska, pracowników działów kadr
i wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prawa pracy, praw i obowiązków stron stosunku pracy: pracowników i pracodawców.

liczba godzin/dni

14 godzin/2 dni

cena

1 600,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Pobieranie danych biometrycznych od pracownika na potrzeby ewidencji przebywania na terenie zakładu pracy i czasu pracy według nowych przepisów obowiązujących od 4 maja 2019 roku.

 

 • Kontrola trzeźwości pracowników (stanowisko UODO z czerwca 2019 roku – prewencyjne badania alkomatem są niezgodne z prawem).

8:00 – 10.00

2:00

2.

Przerwa

10:00 – 10.15

0:15

3.

Rekompensata za pracę w wolną sobotę (inny szósty dzień pracy); zasady udzielania wolnego dnia; podjęcia „uzgodnienia” z pracownikiem dnia wolnego; dokumentowanie uzgodnienia w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązującego od 1 stycznia 2019 r.

 

 • Dopuszczalne granice i metody kontrolowania pracowników, co jest legalne, a co zabronione prawem?
 • Rekrutacja. Jakich pytań należy unikać podczas rekrutacji? O co może zapytać przyszły pracodawca i jakie dane ma obowiązek ujawnić aplikujący

10:15 – 12.45

2:30

4.

Przerwa

12:45 – 13.15

0:30

5.

Brak dbałości o mienie i dobra pracodawcy.

 

 

 • Stosowanie kary porządkowych i finansowe zgodnych
  z przepisami prawa.

13:15 – 15.00

1:45

Harmonogram - dzień 2

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Zasady udzielania urlopów pracowniczych (problematyka udzielania urlopów na żądanie, urlopów szkoleniowych, bezpłatnych).

 

 

 • Instrumenty prawne w przypadku nadużywania zwolnienia lekarskiego.

8:15 – 10.00

2:00

2.

Przerwa

10:00 – 10.15

0:15

3.

Rozliczanie czasu pracy, ustalanie grafików
i harmonogramów, godziny nadliczbowe, podróże służbowe.

 

 

 • Planowanie czasu pracy i czasu odpoczynku.
 • Premiowanie i nagradzanie pracowników zgodne z zasadą niedyskryminacji w zatrudnieniu.

10:15 – 12.45

2:30

4.

Przerwa

12:45 – 13.15

0:30

5.

Rozpoznawanie i zapobieganie mobbingowi w miejscu pracy.

 

 

 • Konsekwencje w stosunku do pracownika za nagrywanie
  w miejscu pracy przełożonych.

13:15 – 15:00

1:45

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Sukcesja przedsiębiorstw

16h szkolenia / 2200zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości prawnej przedsiębiorców na temat sukcesji przedsiębiorstwa, tj. rozwiązań zabezpieczających biznes za życia przedsiębiorcy na wypadek jego śmierci, konsekwencji śmierci oraz utraty płynności finansowej. Szkolenie ma także przygotować firmę do płynnego przejścia w ręce kolejnego pokolenia – sukcesorów. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim przedsiębiorcom (właścicielom firm, wspólnikom, zarządom spółek kapitałowych).
W ramach szkolenia uczestnik dowie się również, jak zabezpieczyć biznes w przypadku braku następców. Prowadzący omówi zagrożenia prowadzonego biznesu oraz zakres odpowiedzialności majątkiem prywatnym. Poruszone zostaną także kwestie związane z przekształceniem działalności gospodarczej, doborem odpowiedniej formy prawnej i regulacji spraw spadkowych. Temat zostanie omówiony także pod kątem zabezpieczeń finansowych potencjalnych spłat (spadkobierców, wychodzącego wspólnika).

Program szkolenia

 • Zagadnienia ogólne-pojęcie sukcesji przedsiębiorstwa,
  -dane statystyczne uzasadniające sukcesję.
 • Brak wdrożenia rozwiązań ochronnych i zagrożenia z nimi związane.
 • Dziedziczenie ustawowe – omówienie zasad:-spadek,
  -majątek i dziedziczenie – omówienie kodeksowych zasad dziedziczenia z wykorzystaniem grafiki,
  -przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
  -krąg spadkobierców ustawowych,
  -skutki dziedziczenia ustawowego.
 • Dziedziczenie testamentowe-testament – definicja,
  -zachowek,
  -konsekwencje finansowe dziedziczenia testamentowego.
 • Darowizna majątku za życia – plusy i minusy.
 • Zrzeczenie się dziedziczenia.
 • Zapis bankowy jako forma przekazania pieniędzy.
 • Formy prowadzonej działalności gospodarczej–zagrożenia i możliwości, najczęstsze błędy w umowach:
  -działalność wykonywana przez osobę fizyczną (JDG),
  -spółka cywilna (s.c.),
  -spółka jawna (s.j.),
  -spółka partnerska (sp.p.),
  -spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.),
  -spółka komandytowa (sp.k.).
 • Zmiana formy prawnej jako metoda na unieśmiertelnienie biznesu.
 • Rozwiązania finansowych w sukcesji i ich rola w życiu codziennym.
 • Przykłady firm w których zastosowano rozwiązania ochronne.

Efekty szkolenia

Wiedza
Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę o formach prowadzonej działalności gospodarczej, Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę o regulacji dotyczących spraw spadkowych oraz instrumentach zabezpieczających przedsiębiorstwo.

Umiejętności

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności w zakresie zwiększenia świadomości o sukcesji przedsiębiorstwa, przez co uczestnik może wdrożyć na poziomie swojego biznesu zabezpieczenia na wypadek śmierci oraz te, które zabezpieczą go jeszcze za życia. Pomogą w tym omawiane przypadki na tle innych przedsiębiorców oraz wiedza praktyczna.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, osób zajmujących kierownicze stanowiska etc.

liczba godzin/dni

16 godzin/2 dni

cena

2 200,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Zagadnienia ogólne.

 

 • Pojęcie sukcesji przedsiębiorstwa, dane statystyczne uzasadniające sukcesję

8:00 – 9.00

1:00

2.

Brak wdrożenia rozwiązań ochronnych, zagrożenia z nimi związane.

9:00 – 10.30

1:30

3.

Przerwa kawowa

10:30 – 10.45

0:15

4.

Dziedziczenie ustawowe omówienie zasad.

10:45 – 12.15

0:15

5.

Przerwa

12:15 – 12.45

0:30

6.

Dziedziczenie testamentowe, omówienie.

12:45 – 14.15

1:30

7.

Przerwa kawowa

14:15 – 14.30

0:15

8.

Darowizna majątku za życia plusy i minusy.

14:30 – 16.00

1:30

9.

Zrzeczenie się dziedziczenia.

16:00 – 17.00

1:00

10.

Zapis bankowy jako forma przekazania pieniędzy.

08:00 – 09.00

1:00

Harmonogram - dzień 2

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Formy prowadzonej działalności gospodarczej:

 

 • Zagrożenia i możliwości najczęstsze błędy w umowach

09:00 – 11.00

2:00

2.

Przerwa

11:00 – 11.30

0:30

3.

Zmiana formy prawnej jako metoda na unieśmiertelnienie biznesu.

11:30 – 13.00

1:30

4.

Rozwiązania finansowych w sukcesji i ich rola w życiu codziennym.

13:00 – 14.00

1:00

5.

Przykłady firm w których zastosowano
rozwiązania ochronne.

14:15 – 16.00

1:45

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Tarcza Antykryzysowa dla samorządów

3h szkolenia / 240zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu zmian wprowadzonych przez tarcze antykryzysowe ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów finansowych dostępnych do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczna wiedzę dotyczącą wsparcia finansowego przewidzianego dla urzędów i gmin na bazie wprowadzonych w wyniku epidemii koronawirusa przepisów.

Program szkolenia

 • Tarcze antykryzysowe:-Podsumowanie dotychczas wprowadzonych rozwiązań.
 • Tarcza finansowa:-Ogólne założenia tarczy finansowej.
 • Budżety samorządów:-Konsekwencje pandemii w budżetach jst.
  -Poprawa płynności finansowej.
 • Rozwiązania tarczy finansowej:-Złagodzenie reguł fiskalnych.
  -Poluzowanie równowagi budżetu.
  -Subwencje.

Efekty szkolenia

Uczestnik szkolenia zdobędzie najbardziej aktualną wiedzę z zakresu rozwiązań zawartych w tarczy finansowej. Wzrost kompetencji z zakresu prawidłowego wykorzystania instrumentów zawartych w wprowadzonych przepisach prawa.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do pracowników i kierowników w jednostkach samorządu terytorialnego.

liczba godzin/dni

3 godziny

cena

240,00 zł

Harmonogram

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Tarcze antykryzysowe.

 

 • Podsumowanie dotychczas wprowadzonych rozwiązań.

 

Tarcza finansowa.

 

 •  Ogólne założenia tarczy finansowej.

9:00 – 10.00

1:00

2.

Przerwa

10:00 – 10:15

0:15

3.

Budżety samorządów.

 

 • Konsekwencje pandemii w budżetach jst.
 • Poprawa płynności finansowej.

 

Rozwiązania tarczy finansowej.

 

 • Złagodzenie reguł fiskalnych.
 • Poluzowanie równowagi budżetu.
 • Subwencje.

 

Pytania i odpowiedzi

10:30 – 12:00

1:30

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Umowy handlowe

16h szkolenia / 2200zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie jego uczestnikom zasad tworzenia umów w zależności od kontrahenta. Uczestnicy szkolenia nabędą także wiedzę dotyczącą obowiązkowych elementów umowy oraz dowiedzą się w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć swoje interesy aby skutecznie dochodzić praw w przypadku wystąpienia sporów sądowych.

Program szkolenia

 • Podmioty zdolne do zawierania umów (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie wyposażone w osobowość prawną). Sposób reprezentacji podmiotów przy zawieraniu umów:-Właściwe wskazanie reprezentacji w umowie.
  -Sposób reprezentacji poszczególnych typów osób prawnych.
  -Pełnomocnictwo i prokura.
  -W jaki sposób czytać wpisy z CEIDG i KRS oraz innych dokumentów rejestracyjnych firmy.
  -Konstrukcja falsus procurator – prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.
 • Umowy cywilnoprawne:-Zapoznanie się z pojęciami używanymi w treści umów.
  -Umowa zgodnym oświadczeniem woli stron.
  -Moment zawarcia umowy.
  -Pojęcie oświadczenia woli.
  -Wady oświadczenia woli oraz ich skutki.
  -Oferta i jej przyjęcie.
 • Zasada swobody umów i jej praktyczne znaczenie:-Charakterystyka poszczególnych form umów (ustna, pisemna, akt notarialny, umowy zawierane na odległość, umowy adhezyjne).
 • Źródła wadliwości umów i ich skutki.
 • Odstąpienie od umowy, sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umowy:-W jaki sposób skutecznie odstąpić od umowy.
  -Charakterystyka rozwiązania i wypowiedzenia umów oraz możliwe konsekwencje.
 • Sposoby zabezpieczenia umów:-Weksel.
  -Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa.
  -Poręczenie.
  -Poddanie się egzekucji.
  -Przewłaszczenie na zabezpieczenie.
  -Hipoteka i zastaw.
 • Specyfika dochodzenia roszczeń, przedawnienie roszczeń:-Postępowanie przedsądowe.
  -Rodzaje postępowań sądowych.
  -Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.
  -Terminy przedawnienia roszczeń.
 • Część praktyczna – rozwiązywanie kazusów.
 • Charakterystyka obowiązkowych elementów w kontekście poszczególnych rodzajów umów:-umowa zlecenia,
  -umowa o dzieło,
  -umowa sprzedaży,
  -umowy ramowe,
  -umowa przedwstępna,
  -umowa na wyłączność,
  -umowa o świadczenie usług.

Efekty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnik zna podstawowe konstrukcje prawne dotyczące zawierania umów. Uczestnik szkolenia nabędzie najbardziej aktualną wiedzę z zakresu tworzenia umów, prawidłowej konstrukcji umowy handlowej przez co będzie mógł wdrożyć rozwiązania dotyczące umów handlowych na poziomie swojego biznesu.

Dla kogo?

Osoby odpowiedzialne za zawieranie umów: kierownicy, menadżerowie, przedsiębiorcy, urzędnicy. Osoby zainteresowane umowami w obrocie gospodarczym.

liczba godzin/dni

16 godzin/2 dni

cena

2 200,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Podmioty zdolne do zawierania umów (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie wyposażone w osobowość prawną).

 

 • Sposób reprezentacji podmiotów przy zawieraniu umów.
 • Właściwe wskazanie reprezentacji w umowie, sposób reprezentacji poszczególnych typów osób prawnych.
 • Pełnomocnictwo i prokura.
 • W jaki sposób czytać wpisy z CEIDG i KRS oraz innych dokumentów rejestracyjnych firmy.
 • Konstrukcja falsus procurator – prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

8:00 – 10.30

2:30

2.

Przerwa

10:30 – 11.00

0:30

3.

Umowy cywilnoprawne

 

 • Zapoznanie się z pojęciami używanymi w treści umów.
 • Umowa zgodnym oświadczeniem woli stron.
 • Moment zawarcia umowy.
 • Pojęcie oświadczenia woli.
 • Wady oświadczenia woli oraz ich skutki.
 • Oferta i jej przyjęcie.

 

Zasada swobody umów i jej praktyczne znaczenie

 

 • Charakterystyka poszczególnych form umów (ustna, pisemna, akt notarialny, umowy zawierane na odległość, umowy adhezyjne).

11:00 – 13.30

2:30

4.

Przerwa

13:30 – 14.00

0:30

5.

Źródła wadliwości umów i ich skutki.

14:00 – 16.00

2:30

Harmonogram - dzień 2

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Odstąpienie od umowy, sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umowy

 

 

 • W jaki sposób skutecznie odstąpić od umowy.
 • Charakterystyka rozwiązania i wypowiedzenia umów oraz możliwe konsekwencje.

 

Sposoby zabezpieczenia umów

 

 

 • Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa.
 • Poręczenie.
 • Poddanie się egzekucji.
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie.
 • Hipoteka i zastaw.

8:00 – 10.30

2:30

2.

Przerwa

10:30 – 11.00

0:30

3.

Specyfika dochodzenia roszczeń, przedawnienie roszczeń

 

 

 • Postępowanie przedsądowe.
 • Rodzaje postępowań sądowych.
 • Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.
 • Terminy przedawnienia roszczeń.

11:00 – 13.30

2:30

4.

Przerwa

13:30 – 14.00

0:30

5.

Część praktyczna – rozwiązywanie kazusów

 

 

Charakterystyka obowiązkowych elementów w kontekście poszczególnych rodzajów umów:

 

 • umowa zlecenia,
 • umowa o dzieło,
 • umowa sprzedaży,
 • umowy ramowe,
 • umowa przedwstępna,
 • umowa na wyłączność,
 • umowa o świadczenie usług.

14:00 – 16.00

2:00

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


RODO w jednostkach samorządu terytorialnego

14h szkolenia / 1600zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie jego uczestnikom wiedzy z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych a także wskazanie sposobu wdrożenia obowiązków wynikających z przepisów w jednostkach samorządu terytorialnego. Uczestnicy szkolenia nabędą także wiedzę dotycząca środków ochrony danych osobowych wymaganych przez RODO.

Program szkolenia

 • Źródła prawa-analiza reformy ochrony danych osobowych
  – podstawowe pojęcia i informacje
 • Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do przedsiębiorstw
 • Klauzule informacyjne RODO
 • Obowiązki informacyjne administratora danych
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników-kwestionariusze osobowe, akta osobowe, listy obecności, układy zbiorowe i regulaminy pracy
 • Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Nadzór nad przestrzeganiem RODO i środki ochrony prawnej 
 • Przypadki naruszenia ochrony danych osobowych i związana z tym odpowiedzialność

Efekty szkolenia

Wiedza:

Uczestnik szkolenia nabędzie najbardziej aktualną wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów RODO w odniesieniu do funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę dotyczącą regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz sprawnego wykorzystywania ich w praktyce.

Umiejętności:

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności stosowania w praktyce przepisów o ochronie danych osobowych w obrębie jednostki samorządu terytorialnego.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych.

liczba godzin/dni

14h / 2 dni

cena

1 600,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Źródła prawa

 

 

 • analiza reformy ochrony danych osobowych,
 • podstawowe pojęcia i informacje.

8:00 – 10.00

2:00

2.

Przerwa

10:00 – 10.15

0:15

3.

Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do przedsiębiorstw. 

Klauzule informacyjne RODO.

10:15 – 12.45

2:30

4.

Przerwa

12:45 – 13.15

0:30

5.

Obowiązki informacyjne administratora danych.

13:15 – 15.00

1:45

Harmonogram - dzień 2

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Przetwarzanie danych osobowych pracowników

 

 • Kwestionariusze osobowe, akta osobowe, listy obecności, układy zbiorowe i regulaminy pracy.

 


Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej.

8:15 – 10.00

2:00

2.

Przerwa

10:00 – 10.15

0:15

3.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Nadzór nad przestrzeganiem RODO i środki ochrony prawnej.

10:15 – 12.45

2:30

4.

Przerwa

12:45 – 13.15

0:30

5.

Przypadki naruszenia ochrony danych osobowych i związana z tym odpowiedzialność.

13:15 – 15:00

1:45

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Umowy w systemie zamówień publicznych

11h szkolenia / 1400zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom najbardziej aktualnej, kompleksowej wiedzy z zakresu zamówień publicznych w kontekście konstrukcji umów oraz zmian związanych ze znowelizowanymi przepisami. Uczestnicy szkolenia zaznajomią się z wprowadzonymi zmianami przepisów oraz ich skutkami. Szkolenie nastawione będzie przede wszystkim umiejętność prawidłowego tworzenia umów w procedurze zamówień publicznych.

Program szkolenia

 • Zagadnienia wstępne:-Aktualny stan prawny.
  -Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego w umowach o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Umowy w systemie zamówień publicznych:-Reprezentacja stron.
  -Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
  -Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
  -Termin zawarcia umowy.
 • Formy umów w systemie zamówień publicznych.
 • Zasady konstruowania umów:-Wartość zobowiązania Zamawiającego wynikająca z umowy.
  -Kształtowanie zapisów dotyczących wynagrodzenia wykonawcy.
  -Rękojmia i gwarancja.
 • Umowy z wykonawcami składającymi wspólną ofertę.
 • Nieważność umowy o zamówienie publiczne.
 • Zmiana umowy:-Charakterystyka zmian istotnych i nieistotnych.
 • Elektronizacja i nowe rozwiązania ustawy pzp.
 • Część praktyczna – konstruowanie umowy.

Efekty szkolenia

Wiedza
Uczestnik szkolenia nabędzie najbardziej aktualną wiedzę z zakresu zamówień publicznych. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę dotyczącą konstrukcji umowy w systemie zamówień publicznych w oparciu
o aktualne przepisy prawa.

Umiejętności
Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności w zakresie zwiększenia świadomości o procesie zamówień publicznych, przez co będzie mógł wdrożyć rozwiązania dotyczące zamówień publicznych na poziomie swojego biznesu.

Dla kogo?

Pracownicy odpowiedzialni za realizację zamówień publicznych w jednostkach administracji samorządowej i rządowej oraz wszystkie osoby zainteresowane aktualizacją wiedzy w zakresu zamówień publicznych.

liczba godzin/dni

11 godzin/2 dni

cena

1 400,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Zagadnienia wstępne

9:00 – 9.30

0:30

3.

Przerwa

11:00 – 11.30

0:30

4.

Formy umów w systemie zamówień publicznych

11:30 – 12.30

1:00

5.

Zasady konstruowania umów

12:30 – 14.00

1:30

Harmonogram - dzień 2

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Umowy z wykonawcami składającymi wspólną ofertę.

09:00 – 10.00

1:00

2.

Nieważność umowy o zamówienie publiczne.

10:00 – 11.00

1:00

3.

Zmiana umowy.

11:00 – 12.00

1:00

4.

Elektronizacja i nowe rozwiązania ustawy PZP.

12:30 – 13.30

1:00

5.

Część praktyczna – konstrukcja umowy.

13:30 – 15.00

1:30

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


14h szkolenia / 1800zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie jego uczestnikom procesu negocjacyjnego oraz przyswojenie wiedzy dotyczącej najczęściej popełnianych błędów. Po szkoleniu uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu prowadzenia negocjacji, skutecznych technik negocjacyjnych, budowani własnej pozycji negocjacyjnej, jak uzyskać efekt Win-Win oraz co zrobić gdy druga strona zrywa negocjacje.

Program szkolenia

 • Negocjacje twarde (trening chwytów i taktyk negocjacyjnych).
 • Negocjacje pozycyjne (trening negocjowania rozwiązań).
 • Podnoszenie własnej siły negocjacyjnej i obniżanie siły negocjacyjnej drugiej strony.
 • Uzyskanie efektu Win-Win – metodyka i algorytm 4WIN™.
 • Negocjacje w celu utworzenia długofalowych relacji.
 • Negocjacje w impasie i jak wyprowadzić negocjacje z konfliktu.
 • Negocjacje metodyką i algorytmem 4WIN™ z twardym negocjatorem.
 • Negocjowanie gdy jedna strona zrywa negocjacje (odchodzi od stołu).
 • Intensywny trening negocjacji Win-Win w realnych, najtrudniejszych sytuacjach zawodowych każdego uczestnika.
 • Budowanie autorytetu i własnej pozycji w negocjacjach sygnałami niewerbalnymi (mową ciała i głosem).

Efekty szkolenia

Wiedza:

Uczestnik szkolenia nabędzie najbardziej aktualną wiedzę z zakresu prawidłowego przeprowadzania procesu negocjacyjnego
i będzie potrafił samodzielnie przeprowadzić negocjacje.

Umiejętności:

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności w zakresie prawidłowego przeprowadzenia negocjacji, przez co będzie mógł wdrożyć rozwiązania dotyczące negocjacji na poziomie swojego biznesu. Poszerzenie zdolności komunikacji interpersonalnej poprzez uczestnictwo w warsztatach i pracy w grupac, w których uczestnik będzie brał udział podczas trwania szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie dla kadry kierowniczej, menadżerów i pracowników odpowiedzialnych za negocjowanie umów, kontraktów, wprowadzanie zmian w organizacji.

liczba godzin/dni

14h / 2 dni

cena

1 800,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Negocjacje twarde (trening chwytów i taktyk negocjacyjnych).

9:00 – 13.00

1:30

2.

Negocjacje pozycyjne (trening negocjowania rozwiązań).

10:30 – 12:00

1:30

3.

Przerwa

12:00 – 12:30

0:30

4.

Podnoszenie własnej siły negocjacyjnej i obniżanie siły negocjacyjnej drugiej strony.

12:30 – 13:30

1:00

5.

Uzyskanie efektu Win-Win – metodyka i algorytm 4WIN™.

13:30 – 14:30

1:00

6.

Przerwa

14:30 – 14:45

0:15

7.

Negocjacje w celu utworzenia długofalowych relacji.

14:45 – 15:45

1:00

8.

Podsumowanie szkolenia.

15:45 – 16:00

0:15

Harmonogram - dzień 2

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Negocjacje w impasie.

 

 • Jak wyprowadzić negocjacje z konfliktu.

9:00 – 10:30

1:30

2.

Negocjacje metodyką i algorytmem 4WIN™ z twardym negocjatorem.

10:30 – 12:00

1:30

3.

Przerwa

12:00 – 12:30

0:30

4.

Negocjowanie gdy jedna strona zrywa negocjacje (odchodzi od stołu).

12:30 – 13:30

1:00

5.

Intensywny trening negocjacji Win-Win w realnych, najtrudniejszych sytuacjach zawodowych każdego uczestnika.

13:30 – 14:30

1:00

6.

Przerwa

13:30 – 14:30

1:00

7.

Budowanie autorytetu i własnej pozycji w negocjacjach sygnałami niewerbalnymi (mową ciała i głosem).

14:45 – 15:45

1:00

8.

Podsumowanie szkolenia.

15:45 – 16:00

0:15

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content