Nowelizacja Kodeksu Pracy

Informujemy, że już na początku sierpnia 2022 r. Polska powinna wdrożyć do prawa krajowego dwie dyrektywy unijne Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE.L.nr 186, str.105) oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz.UE.L.nr 188, str.79). Pomimo upływu terminu na dostosowanie naszego prawa do prawa unijnego nadal trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Prognozowane zmiany przepisów mają wejść w życie już na początku stycznia 2023 roku.  

Zgodnie z projektem Kodeksu pracy uregulowana zostanie przede wszystkim praca zdalna, która obecnie jest stosowana w zakładach pracy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095 t.j). Pracodawca aktualnie może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. To epidemia COVID-19 spowodowała konieczność wprowadzenia bardziej elastycznych form organizacji pracy w celu przeciwdziałania COVID-19 oraz ochrony życia i zdrowia pracowników. Docelowo nowa regulacja pracy zdalnej ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy w Kodeksie pracy dotyczące telepracy.  

Uregulowane zostaną kwestie związane z definicją pracy zdalnej, poleceniem pracy zdalnej, możliwością zastosowania instytucji okazjonalnej pracy zdalnej wyłącznie uzasadnionej interesem pracownika, odpowiedzialnością za bezpieczne i higieniczne warunki pracy, obowiązkami i prawami stron stosunku pracy w przypadku wprowadzenia pracy zdalnej. 

Kolejną ważną zmianą będzie wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów dotyczących kontroli trzeźwości pracowników. Przyjęto, że pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracowników oraz kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu. W projektowanej regulacji przewidziano m.in.: zasady na jakich pracodawca będzie mógł prowadzić ww. kontrolę, sposób dokumentowania badania i przechowywania wyników badania. 

Projekt ustawy przewiduje również daleko idące zmiany w przepisach regulujących m.in.: okres na jaki można zawrzeć umowę na okres próbny oraz możliwość ponownego jej zawarcia z tym samym pracownikiem, wprowadzony zostanie obowiązek podania przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.  

Zmiany dotyczyć będą także rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia dla pracownika.  

W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy pojawi się nowa regulacja dotycząca zwolnienia od pracy w razie siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem i urlopu opiekuńczego. Znowelizowane zostaną przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego. Przewidziano dodatkowe uprawnienia związane z elastyczną organizacją czasu pracy dla rodziców opiekujących się dziećmi do ukończenia 8 roku życia.  

To tylko część zmian jaka czeka nas w 2023 r. w związku z nowelizacją Kodeksu pracy. 

       Uwzględniając zaawansowane prace rządu nad projektem zmian do Kodeksu pracy warto już dzisiaj poznać nowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy  w 2023 r. Jednocześnie zyskać czas i zdobyć wiedzę pozwalającą właściwie przygotować się do wdrożenia w swoich zakładach pracy nowych rozwiązań prawnych, opracować nowe wzory dokumentów i uniknąć w przyszłości ewentualnej odpowiedzialności za wykroczenia popełnione przeciwko prawom pracownika. 

Jeśli tematyka kodeksu pracy dotyczy Ciebie zapisz się już dziś na nasze szkolenie! – https://strefa.io/szkolenie/prawo-pracy-dla-menadzerow/

Skip to content