OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI STREFA EDUKACJI SP. Z O. O.

Rada Nadzorcza spółki Strefa Edukacji sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie uchwały nr 19/2022 z dnia 10.08.2022 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu Spółki Strefa Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752309 (dalej „Strefa Edukacji sp. z o. o.”, „Spółka”).

 1. Kandydatem na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 2. posiadać obywatelstwo polskie,
 3. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. korzystać w pełni z praw publicznych,
 5. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 6. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 7. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub
  samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 8. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1 – 6 niniejszego ustępu wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 9. posiadać wiedzę w zakresie funkcjonowania i zarządzania podmiotami gospodarczymi,
 10. posiadać wiedzę o zakresie działalności spółki ze szczególnym uwzględnieniem procesów związanych z działalnością szkoleniową
 • Kandydatem na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego nie może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 • Zgłoszenie na stanowisko kandydata powinno zawierać:
 • życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,
 • informacje o adresie korespondencyjnym i adresie poczty elektronicznej, na który Spółka
  będzie mogła przesyłać zawiadomienia w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • deklarację kandydata co do zainteresowania pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki,
 • oświadczenia o:
 • wyrażeniu zgody na powołanie do Zarządu Spółki oraz o akceptacji zasad i trybu
  przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego obowiązujące w Spółce,
 • korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Strefa Edukacji sp. z. o. o. do celów związanych z wyborem, powołaniem i pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki,
 • Oryginały dokumentów potwierdzające kwalifikacje kandydata, w tym:
 • ukończenie studiów wyższych,
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe kandydata,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty),
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie
  wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Spółki).
 • Przesłane w procesie kwalifikacyjnym dokumenty mogą być kopiami dokumentów lub kopiami urzędowych odpisów dokumentów, potwierdzających kwalifikacje kandydata, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez kandydata. W takim przypadku kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 • Dopuszczenie przez radę nadzorczą choćby jednego kandydata wystarczy do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 • Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy doręczyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółki Strefa Edukacji Sp. z o. o. (adres: ul. Tymienieckiego 22G, 90 – 349 Łódź, parter, portiernia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu Strefa Edukacji Sp. z o. o.”
 • Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia tj. w dniu 12.09.2022 r. o godzinie 15.00 (obowiązuje data i godzina złożenia w siedzibie Spółki). Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu.
 • Otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 14.09.2022 r.
 • Rozmowy z kandydatami odbędą się w dniu 14.09.2022 r., o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Rada Nadzorcza zastrzega możliwość przeprowadzenia poszczególnych lub wszystkich rozmów z kandydatami za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną lub niewzięcie udziału w rozmowie prowadzonej za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 1. Wymagane jest aby w dniu 14.09.2022 r. w godzinach od 13:00 do 15:00 kandydaci byli gotowi do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów o formie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:
 2. doświadczenia i kwalifikacje niezbędne do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu;
 3. wiedza o działalności i przedmiocie przedsiębiorstwa Spółki;
 4. wiedza o systemie zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działalności Spółki;
 5. wiedza z zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
 6. wiedza o sektorze, w którym działa Spółka.
 7. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego każdy z kandydatów uczestniczących w postępowaniu zostanie poinformowany o jego wynikach telefonicznie lub na wskazany przez kandydata, w zgłoszeniu do postępowania, adres poczty elektronicznej.
 8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn, o czym kandydaci zostaną powiadomieni. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą w toku postępowania kwalifikacyjnego.
 9. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania, mogą odebrać zgłoszenia w terminie 14 dni po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną odesłane do kandydata.
 10. Klauzula informacyjna do ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Strefa Edukacji Sp. z o. o.

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydata jest Spółka Strefa Edukacji Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi – adres: ul. Tymienieckiego 22G, 90 – 349 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752309, NIP: 7282833251 (dalej: Administrator).

 1. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym Kandydat przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 2. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).
 3. Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony, itp.
 4. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane).
 5. Informujemy jednocześnie, że Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora.
 6. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.
Skip to content