Projekty

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefsi-01

Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0

Projekt dla Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, w partnerstwie z Technikum nr 3 w Łodzi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nazwa projektu

Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0

Całkowita wartość projektu

1 960 776,00 zł

Kwota dofinansowania

1 764 698,40 zł

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 80 uczniów Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi poprzez dodatkowe specjalistyczne zajęcia edukacyjne, zdobycie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zgodnie z koncepcją Industry 4.0 zwiększających szanse na rynku pracy w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym od 01.09.2020 do 31.08.2022

Do osiągnięcia celu zaplanowano następujące zadania:

 • doposażenie Pracowni Automatyki i Robotyki w zautomatyzowane stanowiska sterowania układami elektropneumatycznymi ze sterowaniem za pomocą sterownika PLC, oprogramowanie komputerowe do nauki programowania robotów i projektowania i symulacji układów elektropneumatycznych
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Regulacji Energetyki, otrzymają Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji
 • specjalistyczne zajęcia przygotowujące do egzaminu Siemens Mechatronic Systems Certification. Siemens Mechatronic Systems Certification Program” jest międzynarodowym programem potwierdzającym umiejętności z zakresu przemysłowych systemów mechatronicznych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający kompetencje wydany przez firmę Siemens AG rozpoznawalny i uznawalny na całym świecie
 • specjalistyczne zajęcia w obszarze Lean Manufacturing
 • specjalistyczne zajęcia na temat projektowania i montażu instalacji przemysłowych
 • 150 godzin zajęć stażowych dla każdego uczestnika projektu realizowanych u pracodawców
 • w ramach rozwijania kompetencji kluczowych zaplanowano przygotowanie i wdrożenie w TAiR nowej, innowacyjnej formy kształcenia – platformy edukacyjnej opartej na wirtualnej rzeczywistości VR (virtual reality) do nauki języka obcego zawodowego

Projekt dla Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, w partnerstwie z Technikum nr 3 w Łodzi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt w sprawie projektów

Ewa Demczuk

Koordynator Projektu

e-mail

ewa.demczuk@technikum.io

telefon

(+48) 695 175 105

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefsi-01

Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0

EDYCJA DRUGA

Projekt dla Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, w partnerstwie z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nazwa projektu

Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 – edycja druga

Całkowita wartość projektu

997 606,30 zł

Kwota dofinansowania

897 845,67 zł

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 36 uczniów Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi poprzez doposażenie pracowni Automatyki i Robotyki oraz uzyskanie nowych kwalifikacji dzięki realizacji specjalistycznych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i staży w firmach partnerskich zgodnie z koncepcją Industry 4.0, w okresie od 01.08.2021 do 30.06.2023. Szkoła doposaży także pracownię Automatyki i Robotyki w dwa nowe stanowiska egzaminacyjne. Fundusze z projektu zostaną również wykorzystane do podniesienia kwalifikacji nauczycieli zajęć praktycznych. Czterech z nich weźmie udział w dedykowanych szkoleniach na zakupionym sprzęcie dydaktycznym.

Do osiągnięcia celu zaplanowano następujące zadania:

 • doposażenie pracowni Automatyki i Robotyki poprzez zakup stanowisk dydaktycznych w postaci robotów przemysłowych 6-osiowych umożliwiających rozwijanie kompetencji uczniów w obszarze programowania i serwisowania robotów przemysłowych wraz niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz stanowisk dydaktycznych pneumatyki, elektropneumatyki i sterowników programowalnych
 • 70h specjalistycznych zajęć w obszarze programowania i eksploatacji robotów przemysłowych przygotowujących do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w obszarze programowania i eksploatacji robotów przemysłowych. Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje wydany przez przedsiębiorstwo z branży robotyki przemysłowej rozpoznawalny i uznawany na całym świecie,
 • 15h zajęć w obszarze Lean Manufacturing,
 • 20h zajęć edukacyjnych kształtujących i rozwijających u uczniów język branżowy z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia opartych na wirtualnej rzeczywistości VR (virtual reality),
 • 12 h zajęć w ramach doradztwa zawodowego grupowego – coaching grupowy oraz 4h doradztwa zawodowego indywidualnego – coaching,
 • 150 h staży u pracodawców.

Projekt dla Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, w partnerstwie z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt w sprawie projektów

Ewa Demczuk

Koordynator Projektu

e-mail

ewa.demczuk@technikum.io

telefon

(+48) 695 175 105

logotypy_tair2
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Automatyka i Robotyka w Rolnictwie

Projekt dla Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, złożony w ramach Konkursu nr 5 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nazwa projektu

Automatyka i Robotyka w Rolnictwie

Całkowita wartość projektu

130 502,72 zł

Kwota dofinansowania

116 650,00 zł

Celem operacji jest poszerzenie, wymiana i upowszechnianie wiedzy uczestników wyjazdu oraz ukierunkowanie na znalezienie nowych rozwiązań w unowocześnianiu, a tym samym konkurencyjności Polskiej wsi na arenie międzynarodowej.
Dzięki projektowi 30 uczniów i 6 nauczycieli TAiR we wrześniu 2021 r. wyjedzie na 4-dniowy wyjazd studyjny do Niemiec i będzie miało możliwość obejrzenia na żywo najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu automatyki i robotyki w rolnictwie w Niemczech. Przewidziane są wizyty studyjne w najnowocześniejszych gospodarstwach rolnych, wizyta w szkole wyższej o profilu związanym z automatyką i robotyką oraz szkolenia z zakresu wykorzystania nowoczesnych metod automatyzacji oraz wykorzystania programów informatycznych do sterowania procesów robotyzacji w obszarze rolnictwa.

Działanie:

Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Priorytet:

Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzania portalu internetowego www.ksow.pl.

Kontakt w sprawie projektów

Ewa Demczuk

Koordynator Projektu

e-mail

ewa.demczuk@technikum.io

telefon

(+48) 695 175 105

logotypy_tair2
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Automatyzacja jako sposób na usprawnienie pracy w rolnictwie

Projekt dla Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, złożony w ramach Konkursu nr 6 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nazwa projektu

Automatyzacja jako sposób na usprawnienie pracy w rolnictwie

Całkowita wartość projektu

95 982,00 zł

Kwota dofinansowania

84 500,00 zł

Operacja polega na zorganizowaniu wyjazdu szkoleniowo-studyjnego. Wyjazd odbędzie się na terenie Polski w październiku 2022, weźmie w nim udział 36 osób: uczniowie i nauczyciele Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi. Projekt jest skierowany przede wszystkim do najlepszych uczniów technikum. Zapoznają się oni z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu automatyki i robotyki w rolnictwie, odwiedzą gospodarstwa rolno-spożywcze o wysokim stopniu automatyzacji i ośrodki specjalizujące się we wdrażaniu nowoczesnych technologii w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Połączą to ze zdobywaniem wartościowej wiedzy teoretycznej.

Celem wyjazdu jest zapoznanie uczestników z aktualnym poziomem automatyzacji w rolnictwie, poszerzenie ich wiedzy w zakresie rozwiązań technologicznych na polskiej wsi oraz wskazanie na możliwości dalszego rozwoju obszarów wiejskich pod tym względem. Dzięki temu możliwe będzie wykształcenie specjalistów w dziedzinie automatyki zainteresowanych obszarami wiejskimi i poprawa sytuacji w rolnictwie.

Działanie:

Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

Priorytet:

Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzania portalu internetowego www.ksow.pl.

Kontakt w sprawie projektów

Ewa Demczuk

Koordynator Projektu

e-mail

ewa.demczuk@technikum.io

telefon

(+48) 695 175 105

logotypy_projekt_NOR
Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych.

Automatyka i robotyka zawodem przyszłości

Projekt dla Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, w partnerstwie z Politechniką Łódzką oraz norweską fundacją First Scandinavia, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych.

Nazwa projektu

Automatyka i robotyka zawodem przyszłości

Całkowita wartość projektu

182 504,00 Euro

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod i narzędzi edukacyjnych dla uczniów Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi w postaci warsztatów i szkoleń z wykorzystaniem robotów i urządzeń technicznych stanowiących zaplecze dydaktyczne Politechniki Łódzkiej oraz międzynarodowa mobilność pomiędzy placówkami edukacyjnymi z Polski i Norwegii w celu udoskonalenia procesu kształcenia zawodowego i zwiększenia mobilności międzynarodowej uczniów. W projekcie weźmie udział 24 uczniów, 5 nauczycieli TAiR oraz kadra pedagogiczna Politechniki Łódzkiej.

W wyniku realizacji projektu powstanie „Strategia rozwoju TAiR”, w tym programy doskonalenia zawodowego uczniów w postaci programów szkoleń i warsztatów, udostępnione dla wszystkich placówek kształcenia zawodowego w Polsce.

Do osiągnięcia celu zaplanowano następujące zadania:

 • Szkolenia z programowania i aplikacji robotów przemysłowych realizowane w Laboratorium Nauki Programowania i Aplikacji Robotów Politechniki Łódzkiej.
 • Szkolenia z robotyki mobilnej realizowane w Laboratorium Robotyki i Automatyzacji Produkcji Politechniki Łódzkiej.
 • Warsztaty z robotyki medycznej realizowane przez Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej.
 • Warsztaty z energetyki wiatrowej realizowane przez Studenckie Koło Naukowe Energetyków Politechniki Łódzkiej oraz zespół GUST (Generative Urban Small Turbine).
 • Warsztaty z programowania autonomicznych pojazdów latających realizowane we współpracy z Kołem Naukowym Robotyków Politechniki Łódzkiej.
 • Wizyty studyjne w szkołach średnich prowadzących kształcenie zawodowe w Norwegii oraz uczniów z Norwegii w Polsce.
 • Wymiana doświadczeń z Norweskim Uniwersytetem Naukowo-Technicznym w Trondheim oraz wizyta studyjna norweskich naukowców w Polsce.

Szczególowe informacje nt projektu oraz Regulamin dostępne są na stronie: www.zawodprzyszlosci.edu.pl 

Kontakt w sprawie projektów

Ewa Demczuk

Koordynator Projektu

e-mail

ewa.demczuk@technikum.io

telefon

(+48) 695 175 105

Skip to content